Ledengroep Eindhoven

In de regio Eindhoven wonen zo’n 150 leden van de Antroposofische Vereniging, waarvan er ongeveer 25 wekelijks bijeenkomen op de maandagavonden in het Novalis College (de ledengroep). Daarnaast zijn ook andere (studie)groepen actief in de regio.

Wij beginnen de avond altijd om 20.00 uur met de grondsteenspreuk en om 22.00 uur wordt er afgesloten met de weekspreuk. Om 19.45 uur is er inloop en ontmoeting met koffie en thee, waarna de avond om 20.00 uur kan beginnen. Binnen de ledengroep bestaat een werkgroep jaarfeesten die een aantal keer per jaar op de ledenavond een viering verzorgt. Op de artikelen betreffende het jaarthema vanuit Dornach, die in Motief verschijnen, wordt ook uitgebreid ingegaan.

Evaluatie van en herbezinning op de doelstelling van de ledenavonden is een terugkerend onderwerp. Aan het eind van het ledenjaar wordt een terugblik gehouden en geïnventariseerd wat voor het komende ledenjaar de wensen zijn. Een programmacommissie bereidt daarna het nieuwe ledenjaar voor. Leden die er niet toe komen om regelmatig de avonden te bezoeken zijn niettemin altijd van harte welkom.

Sinds een aantal jaren proberen wij een zogeheten ‘goetheanistische gesprekscultuur’ na te streven, hetgeen een lastige opgave blijkt te zijn. Dit ledenjaar houden wij ons bezig met enkele Leitsätze van Rudolf Steiner (in samenhang met het jaarthema) en een voordrachtencyclus over ‘Mens, lot en wereldontwikkeling’ (GA 226). Ook nu is er geen strak vooraf vastgelegd en gevarieerd jaarprogramma met de bedoeling om de vrijheid te hebben aan iedere voordracht en het nawoord de tijd te kunnen besteden die wij nodig blijken te hebben. Daarbij streven we ernaar om de tekst vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, waarbij ook het kunstzinnige aspect en de relatie met de actuele wereldsituatie aandacht krijgen.

Henk Verboom