Brieven – Motief 234 juli-augustus 2019

Landelijke bibliotheek

In Motief 231 van april werd bericht over het reilen en zeilen van de landelijke bibliotheek in Den Haag. Daarin de opmerkelijke zin (pag. 17, 1e kolom, onderaan): ‘Al in het adviesrapport van mei 2018 stond te lezen wat we met de collectie van plan zijn.’

Dit rapport werd in april 2018 voltooid door een commissie bestaande uit Karel Post Uiterweer en Peter Nieuwenhuijse. De adviescommissie had in opdracht van het AViN-bestuur onderzoek gedaan naar ‘de richting en concrete stappen voor de bibliotheek nu en in de toekomst’. Vanaf 7 mei 2018 (tot 19 mei) was het rapport voor leden te downloaden op www.motief.online – voor de weinigen die ervan wisten. Tijdens de jaarvergadering van 19 mei 2018 werd het onderzoeksresultaat door Peter Nieuwenhuijse kort samengevat, maar niet met de leden besproken. Een door 120 leden ondertekende petitie om het wetenschappelijk karakter van de bibliotheek te waarborgen en de relatieve volledigheid van de collectie in stand te houden, werd evenmin besproken. In tegenstelling tot wat de leden door het bestuur in 2017 was beloofd, vond helemaal géén gesprek over dit onderwerp plaats. Een besluit over het in de toekomst te voeren bibliotheekbeleid werd ten slotte niet genomen omdat volgens Jaap Sijmons de tijd nog niet rijp was. En wat blijkt een jaar later? Het advies van de commissie is reeds beleid geworden!

Zie verder: https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.wordpress.com/

Paul Heldens, Nijmegen

 

Vaccinaties (1)

Met het gepubliceerde standpunt (statement) over vaccinaties door de Medische Sectie aan het Goetheanum en de vereniging van antroposofische artsen is wellicht een strategisch slimme zet gedaan. Immers de drekbak van het journaille (eufemistisch ook met de term kwaliteitskranten aangeduid) kan zomaar weer opengaan indien men een kritisch of meer genuanceerd standpunt had gegeven. Echter voor artsen en ouders die wel kritisch staan in de huidige vaccinatie-discussie is dit mijns inziens een spreekwoordelijke slag in het gezicht. Tevens is te vrezen dat dit voor sommige leden teveel wordt, hoewel ik hoop dat ze blijven. Dit onderwerp verdient binnen de vereniging mijns inziens een veel grondiger onderzoek dan het thans geformuleerde statement.

A. Nicola, Steenwijk

 

Vaccinaties (2)

In de vorige Motief stond het statement afgedrukt over vaccinatie vanuit de antroposofische geneeskunde. Al lezend maakte zich een groot gevoel van teleurstelling van me meester: is dat nu alles wat we te zeggen hebben? Natuurlijk is het goed om duidelijk te maken dat we geen fanatieke voorlichters zijn die onze patiënten vertellen dat ze hun kinderen niet moeten laten vaccineren. Of dat we dogmaten zijn die aan één mening vastzitten. Maar met dit statement laat je vooral zien wat je niet bent.

Het is een beleid wat we lang gevoerd hebben vanuit de antroposofische geneeskunde: de plaats van het aanvullende innemen, en het wezenlijke verschil wat op de achtergrond houden. In mijn tijd als voorzitter van de antroposofische artsenvereniging heb ik daar ook achter gestaan. En wat het ons opgeleverd heeft is respect, en een rustige plek in de algemene zorg.

Ik denk dat het tijd wordt voor een duidelijker stap van profilering. Waar gaat het om in de antroposofie? Aansluitend bij de eerste Leitsatz van Steiner: het geestelijke van de mens verbinden met het geestelijke van de kosmos. Daarin hoort het bewustzijn van reïncarnatie en karma.

Uit dit gezichtspunt volgt ook een genuanceerd standpunt ten opzichte van vaccinatie, vanuit de vraag bijvoorbeeld naar de zingeving van het doormaken van en beter worden aan ziekten voor de rest van je levensloop, en voor die grotere loop van het karma.

Een leerproces die de echte uitdaging is om dat gezamenlijk aan te gaan, en een gezamenlijk taal voor te leren.

Jaap van de Weg, Nunspeet

 

Naschrift vaccinaties

Namens het bestuur van de NVAA, de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, reageren we graag op de ingezonden brieven. We begrijpen het gevoel van teleurstelling van de briefschrijvers als je de achtergronden, zoals die door Georg Soldner zijn verwoord, niet kent. Maar het is precies dat zorgvuldige, afgewogen standpunt waar wij als antroposofische artsen voor willen staan.

De IVAA is een wereldwijde organisatie, die met haar statement ook recht moet doen aan de situatie dat in veel landen vaccineren verplicht is en antroposofische gezondheidszorg verboden dreigt te worden op grond van onder andere de stelling dat antroposofische artsen tegen vaccinatie zijn. Antroposofische artsen zijn beslist niet tegen vaccineren, maar voor een genuanceerde voorlichting en individuele afweging. Hier verwijst het statement naar in de derde alinea. Als Nederlanders zijn wij in de gelukkige situatie dat keuzevrijheid op dit moment boven de angst voor ziekte wordt gesteld. In veel andere landen is deze vrijheid er niet.

Dit genuanceerde standpunt is ook uitgewerkt in de Gezichtspunten over vaccineren (www.gezichtspunten.nl). Daarin is inmiddels ook de folder over HPV-vaccinatie opgenomen die de NVAA ook uitgegeven heeft.

De NVAA neemt nadrukkelijk afstand van de stelling dat mazelenvaccinatie meer doden veroorzaakt dan mazelen zelf. Het mazelenvaccin beschermt buitengewoon effectief tegen een ernstige infectieziekte die in veel derdewereldlanden dodelijk verloopt. Ook in Nederland stierven de afgelopen jaren mensen aan mazelen, onder wie twee baby’s die nog niet gevaccineerd konden worden. Ons zijn geen sterfgevallen ten gevolge van het mazelenvaccin bekend en er is meer dan voldoende deugdelijk onderzoek dat de relatie tussen mazelen en autisme uitzocht met een duidelijke conclusie: mazelenvaccin veroorzaakt geen autisme.

Koortsende ziekten, waaronder mazelen, dragen bij aan de opbouw van ons immuunsysteem. Dat is de reden dat ook reguliere artsen niet meer standaard adviseren koorts te onderdrukken en bij vaccinaties wordt afgeraden paracetamol te geven omdat de immuunrespons dan lager is. Uit gedegen onderzoek in Zweden werd duidelijk dat kinderen die mazelen hebben doorgemaakt daarna veel minder kans liepen op het ontwikkelen van allergische aandoeningen.(1) In de antroposofische visie geven kinderziektes een kind gelegenheid uit de erfstroom meegenomen eigenschappen om te vormen en zich het lichaam helemaal eigen te maken. Voor deze stelling pleit het onderzoeksgegeven dat de immuniteit van het kind na de mazelen zo’n drie jaar nodig heeft om weer op volle sterkte te komen. Ten gevolge hiervan is de sterfte aan infectieziekten in die periode ook hoger (maar nog altijd zeer laag).(2)

De ervaring van antroposofische artsen is dat gezonde kinderen best mazelen kunnen doormaken. Intensieve begeleiding van (en aan) ouders is dan nodig, ondersteund door een arts die verstand heeft van mazelen, de complicaties en het enorme belang van koorts bij mazelen. Een dergelijke investering vraagt veel van ouders, zeker in een tijd dat de maatschappij afwijzend reageert op ouders die een dergelijke keus maken. Zo’n keus moet niet gemaakt worden op grond van onterechte angsten voor bijwerkingen, maar moet een bewuste keus zijn in het geheel van keuzes die ouders moeten maken als ze hun kinderen tot evenwichtige en gezonde mensen willen opvoeden.

Namens het bestuur, Christof Zwart, secretaris

1. Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle. Alm JS, Swartz J, Lilja G, Scheynius A, Pershagen G. The Lancet, Vol 353, May 1, 1999
2. Long-term measles-induced immunomodulation increases overall childhood infectious disease mortality. Michael J. Mina, C. Jessica E. Metcalf, Rik L. de Swart, A. D. M. E. Osterhaus, Bryan T. Grenfel. Science 348, 694 (2015)