Nieuws – Motief 234 juli-augustus 2019

Piet van IJzendoorn geridderd

Piet IJzendoorn

Op zaterdag 15 juni nam Piet van IJzendoorn afscheid als voorzitter van de BD-vereniging. Hij hield daar een vurig pleidooi voor een wijdere kijk op het belang van grond, landbouw en samenleving. Hij kreeg als geschenk mee de toezegging om te helpen zijn visie op schrift te stellen zodat deze nog verder kan worden uitgedragen.

Daar verscheen opeens de burgemeester van Zeewolde die hem een koninklijke onderscheiding overhandigde uit dank voor zijn gemeentelijke en ook nationale verdiensten. Een mooie en terechte blijk van dank. Gelukkig is het bestuur van de BD-vereniging inmiddels aangevuld en op volle sterkte en kan het de bijna 2000 leden goed van dienst zijn. Het bestuur wil onder meer de digitale mogelijkheden beter gaan benutten. Zo is er voor de nieuwe generatie grotere behoefte aan digitaal beschikbare informatie.

Naast dit heuglijke ridderschap vierde ook tijdens deze ledenvergadering de Grondbeheer haar 40-jarig bestaan. Met een sterke presentatie werd duidelijk dat het vrijmaken van grond van wezenlijk belang is voor versterking van de biologische en biodynamische landbouw. Het maakt ook het vinden van nieuwe pachters beter mogelijk. De laatste vijf jaar kon het aantal vrijgemaakte hectares verdubbeld worden. Het bestuur is op zoek naar meerdere vormen om geld vrij te maken om de loskoop van gronden te versnellen. Bijzonder dat een jong en innovatief bedrijf als Farm Brothers (met bio-koekjes in vele supermarkten aanwezig) de stichting ondersteunt.

Een mooi moment was toen Meino Smit zijn (kwantitatieve) onderzoeksresultaten over de verduurzaming van de landbouw, met terugblik en vooruitblik, kort samenvatte en ook de aanwezige bd-boeren voorhield dat zij niet in alle opzichten al even duurzaam (energie- en CO2-neutraal) zijn. We kunnen blij zijn dat er zoveel mensen aan deze basis van ons bestaan en van onze gezondheid zo toegewijd zijn.

Een week na deze heuglijke jaardag werden we getroffen door het ongelooflijk bericht van het plotselinge overlijden van Derk Klein Bramel, die vele jaren bestuurslid van de BD-Vereniging was en ook deze jaardag mede gestalte gaf. Geheel onverwacht is hij van ons gegaan en laat hij zijn zo dierbare aarde in fysieke zin achter, diep ermee verbonden. Het maakt je verslagen zo’n bericht van iemand die met name voor de BD-beweging nog zoveel te doen had, en ook voor de Antroposofische Vereniging (en de landbouw-sectie daarvan) zo’n stabiel en inspirerend mens was. Wij wensen zijn vrouw en kinderen toe dat zij dit onvermoede heengaan goed en gedragen kunnen verwerken.

Pim Blomaard

 

Nieuwe voorzitter gekozen op jaarvergadering van 8 juni 2019

Pim Blomaard

Een overweldigende opkomst van zeker honderdvijftig leden op zaterdag 8 juni maakte de zaal van het Iona-gebouw bomvol. Niet voor de traditionele opstelling die op het podium is gericht, maar voor een U-vorm, met het spreekgestoelte gelijkvloers in het midden, was gekozen. De opening werd verricht door voorzitter Jaap Sijmons, die zijn laatste daad in die functie op deze dag zou gaan verrichten. Niet aanwezig waren secretaris Emma Vink vanwege een sabbatical en bestuurslid Clarine Campagne wegens een verre buitenlandreis. Na enkele korte verslagen van bestuursleden over recente ontwikkelingen verzorgde penningmeester Pim Blomaard de jaarrekening over 2018. Zoals intussen van hem gewend deed hij dit in grote lijnen, voor iedereen begrijpelijk, zeer helder en beeldend. Dit keer met behulp van een tuin met groenten en fruit die geoogst moesten worden. Peter Kapenga bracht namens de kascommissie verslag uit, waarna de ledenvergadering het advies volgde en aan penningmeester en bestuur decharge verleende voor de jaarrekening en het gevoerde beleid.

Vervolgens nam Jaap Sijmons nog één keer de voorzittershamer op, om Pim Blomaard voor te stellen als nieuwe voorzitter en deze voordracht in stemming te brengen. Met overgrote meerderheid werd Pim Blomaard door de ledenvergadering gekozen tot voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Zijn eerste daad was om Reinoud van Bemmelen voor te stellen voor de opengevallen plek van penningmeester en dit in stemming te brengen. Ook hem viel een overgrote meerderheid van de ledenvergadering ten deel. Er waren na vijf jaar drie herbenoemingen aan de orde: Auke van der Meij, Rik ten Cate en Clarine Campagne. Alle drie werden ze herkozen met grote meerderheid van stemmen. Ook moest er afscheid worden genomen onder veel dankzegging van Andreas Reigersman en Stephan Jordan. Beiden zullen plaatsnemen in de nieuw te vormen bestuurskring, overigens geldt dit eveneens Jaap Sijmons. Stephan Jordan zal zich helemaal toeleggen op het floreren van het Elisabeth Vreedehuis in Den Haag.

Aan het eind van de ochtend was er plaats voor vragen en bijdragen uit de zaal, waarbij Pim Blomaard als voorzitter de kunst meester bleek te zijn dit soepel te laten verlopen.

Na de lunch in het restaurant volgde er om twee uur een complete en prachtige euritmievoorstelling van ruim een half uur, waarvoor de U-vorm minder geschikt was. Tot een herschikking van de stoelen was het niet gekomen. Vijf kwartier was gereserveerd voor een groot aantal gespreksgroepen met een variëteit aan toekomstgerichte onderwerpen, waaraan de leden gretig deelnamen. De afsluiting vond weer plenair in de zaal plaats, in een poging de vruchten met elkaar te delen.

Opvallend aan deze jaarvergadering was de grote opkomst en de uitstekende stemming gedurende de gehele dag. De vereniging heeft er weer zin in, zou je kunnen concluderen.

Michel Gastkemper

 

Leergangbijeenkomsten Natuurwetenschappelijke Sectie 2019-2020

Al vele jaren organiseert de wetenschappelijke sectie de zogeheten Leergangbijeenkomsten. Voor deze voor iedereen toegankelijke bijeenkomsten wordt een onderzoeker of deskundige uitgenodigd die daar dan een onderwerp uit zijn onderzoeksgebied presenteert. De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats op een vrijdagavond en aansluitend de zaterdag.

– Op 25 en 26 oktober zal Jan van Gils het onderwerp 5G presenteren: ‘We staan aan de vooravond van de uitbreiding van het 5G-netwerk over de wereld. Hierdoor zal het draadloze zenderweb de wereld gaan omspannen. Dataverwerking en -communicatie zal realtime plaatsvinden en honderden miljoenen apparaten laten interacteren. Allerlei nieuwe technische mogelijkheden dienen zich aan. Intensivering van de zenderstraling met mogelijke gezondheidsrisico’s is een aspect dat we gaan bespreken. Daarnaast komen de implicaties op ons gedrag en de belasting voor het milieu, het politiek democratisch gehalte van de besluitvorming, privacy en veiligheid aan bod. Centraal staat de spilfunctie van de mens in het evolutionaire transformatieproces naar wereldburger.’

– Op 6 en 7 december zullen Marleen en Mario Matthijsen met de deelnemers werken aan het thema ‘De grondsteenlegging van 25 december 1923’. Zij gaan met de deelnemers werken aan een verinnerlijking van de inhoud van de grondsteenlegging met behulp van euritmie, zodat het cultische proces van de grondsteenlegging nog meer nabij kan komen. Rita Veenman ondersteunt dit proces door te werken aan het sprookje van de drie talen.

– Op 13 en 14 maart zal Jaap van de Weg verslag doen van zijn onderzoek naar de vraag hoe je de werking van geestelijke wezens in het dagelijkse leven kunt herkennen. Waar ontmoet je (de werking van) elementenwezens, verleiders, engelen, aartsengelen? Welke zintuigen kun je daarvoor ontwikkelen? Aan de hand daarvan zullen we ons bezighouden met de vraag: wat is geesteswetenschappelijk onderzoek?

– Op 15, 16 en 17 mei zullen Johannes Kühl en Matthias Rang werken aan het thema: Kwantumfysica begrijpen. De kwantumfysica biedt tegenwoordig voor velen een weg naar spiritualiteit. Wat valt hierover vanuit de antroposofie en fenomenologie te zeggen?

Opgave en nadere informatie bij Kees Veenman (023-529 51 19, veenmank@gmail.com)

 

Anthroposophische Leitsätze en Michaëlbrieven

Sinds 1998 worden door de Werkgroep ‘Anthroposophische Leitsätze en Michaëlbrieven’ deze laatste door Rudolf Steiner gegeven teksten gelezen en besproken. De ervaring leert dat het moeilijk is in je eentje consequent deze teksten door te werken en ze naar waarde te schatten. Telkens levert onze samenwerking een intense en verrassende ontmoeting op met antroposofische inhouden en elkaar. Behalve dit werd met de start van deze werkgroep beoogd door een stelselmatige en voortdurende verdieping in deze kerngedachten van de antroposofie een bescheiden bijdrage te leveren tot de zo noodzakelijke inhoudelijke en (tussen)menselijke onderstroom van de centrale opgave van de antroposofie. Dit werd en wordt ook door het bestuur van de AViN zo beleefd. Hierdoor kregen we de mogelijkheid dit zonder andere tegenprestatie binnen het huis van de vereniging te doen. Graag geven we deze werkgroep een landelijk karakter. Laat ons alstublieft weten of u ook aan deze brieven en Leitsätze werkt en of u ook naar mogelijkheden zoekt tot samenwerking met anderen die dit doen. Na een zomerpauze zullen we 4 september 2019 de draad weer oppakken door verder te gaan met de bespreking van de brief aan de leden van 13 juli 1924, resp. Leitsatz 62, 63 en 64. (Deze brief is onder andere te vinden als Sonderdruck uit GA 260a en is in de serie Werken en voordrachten van de Rudolf Steiner Vertalingen uitgegeven als De antroposofische beweging II. Het gaat om de Brieven aan de leden van 13, 20 en 27 januari, 3, 10, 17 en 24 februari, 2, 9, 16, 23 en 30 maart, 6 en 20 april, 18 en 25 mei, 1 juni, 6 en 13 juli, 10 augustus 1924. En om voordrachten en besprekingen van 30 januari, 5 februari en 20 juli 1924). De Leitsätze zijn te vinden in GA 26 en de Nederlandse vertaling daarvan, Kerngedachten van de antroposofie. We lezen de teksten over het algemeen in het Duits. Elke keer spreken we af wat we de keer daarna doen. Boslaan 15 te Zeist, op woensdagochtend 10.00 uur alle twee weken. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Info: Adriaan Planken, 030-699 17 21 of adriaanplanken@gmail.com.

 

Herfstcursus 2019 ‘Oefenen met fenomenologie’

De komende herfst vindt voor de vierde keer een door Ger van de Ven en Wolter Bos aangeboden fenomenologiecursus plaats. Meer nog dan de vorige keren wordt het een echte oefenreis. De rode draad in de cursus is het individuele oefenproject van elke deelnemer.

Fenomenologie is een werkwijze die mogelijk maakt dat natuurverschijnselen hun karakter en betekenis gaan uitspreken. Waar? In het innerlijk van de mens! Als je met aandacht observeert en je waarnemingen tot een beeld maakt, ontstaat van binnen een ruimte waarin fenomenen iets kunnen zeggen.

De cursus heeft twee pijlers. Enerzijds vier door de docenten verzorgde workshops met uiteenlopende onderwerpen. Denk daarbij aan dieren, zwavel en ijzer, verschijnselen van de herfst, bomen, vruchten, mossen en varens. Hier laten we ons inspireren en werken we met de twee vormen van aandacht: naar buiten en naar binnen toe.

Daarnaast kies je als deelnemer een eigen onderwerp, waarmee je thuis met de fenomenologie aan de slag gaat. Via waarnemen, tekenen, beschrijven, overdenken, beleven enzovoort breng je het heen-en-weer gaande proces tussen waarnemen en verinnerlijken op gang. De resultaten en vondsten van ieders inspanning worden in de vijfde bijeenkomst gedeeld, in een presentatie aan de groep. Natuurlijk ruimen we op alle bijeenkomsten tijd in om de voortgang van de individuele projecten te bespreken.

Herfstcursus 2019 op vijf zaterdagochtenden: 7 september, 28 september, 12 oktober, 9 november, 23 november, 10.00-13.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties in omgeving Zeist. Kosten € 140. Aanmelden via dagsilbos@gmail.com. Inlichtingen bij Silfriede Bos, 06-1457 5731.

Illustratie hiernaast: Herfst van Hanne Post Uiterweer.

 

Toonsoorten & intervallen beleven in samenhang met de dierenriem

Sectie voor Woord, Muziek en Euritmie (WME) nodigt uit voor een studieweekend op 6 & 7 september 2019 gewijd aan het etherische kruis.

Het eerdere septemberweekend in 2018 over het fysieke kruis van de dierenriem in relatie tot de wereld van de muziek is door de deelnemers goed ontvangen! De kruisbestuiving van muziek, euritmie en spraak werd als verrijkend ervaren. Vandaar dat we op 6 & 7 september in vergelijkbare zin een tweede weekend houden, dit keer gericht op het etherische kruis van de dierenriem en wederom gebaseerd op het onderzoek van Hermann Beckh en Ute Knochenhauer.

Het etherische kruis betreft de volgende tekens: Tweeling, Jonkvrouw, Boogschutter en Vissen. Vanuit de samenhang met de kwintencirkel heeft Hermann Beckh deze vier tekens in verband gebracht met de toonsoorten van resp. D-, B-, As- en F-majeur.

Ute Knochenhauer kwam tot een tweede samenhang in termen van intervallen, waarbij zij uitging van de oergrondtoon C in relatie tot de eerdergenoemde toonsoorten. Dat levert dan respectievelijk op: C-D = Grote secunde, C-B = Grote septiem, C-As = Kleine sext en C-F = Kwart.

Maar wat heeft deze indeling ons te brengen? Wat heeft D-majeur met de Tweeling te maken? Wat heeft de grote secunde met de Tweeling te maken? We gaan ons inleven in het karakter van D-majeur. Elke toonsoort heeft zijn eigen karakter! D-majeur heeft iets groots en triomfantelijks. Veel Gloria’s in missen zijn geschreven in deze stralende toonsoort. De periode van het jaar van de Tweeling is de laatste periode van de lente die leidt naar het hoogste punt van de zon: een bijzonder zegenrijk en stralend seizoen. De zegetocht van de lente met zijn etherische rijkdom sluit ook mooi aan bij het karakter van de grote secunde. Er zit namelijk heel veel leven in dit interval! Hiermee is slechts een voorbeeld aangeduid, maar we willen vooral afgaan op de concrete ervaringen van de deelnemers zelf. Aangevuld met wat er te beleven is vanuit karakteristieke voorbeelden uit de muziekliteratuur. Verder kan ons de euritmie tot ondersteuning zijn. Rudolf Steiner heeft specifieke gebaren aangereikt bij de dierenriemtekens, en ook specifieke klanken van medeklinkers. En niet te vergeten de prachtige spreuken van de twaalf stemmingen gewijd aan de tekens van de dierenriem. Zo proberen we van alle kanten onze ervaringen te verlevendigen om zo tot concrete beelden te komen van machtige samenhangen die ons tot besef brengen van de grootsheid en alomvattendheid van het krachtenveld van de dierenriem.

We zijn ervan overtuigd dat in principe iedereen vanuit een open en onbevangen houding deze objectieve kwaliteit van toonsoorten en intervallen kan waarnemen, zoals dat ook bij de kwaliteit van bijvoorbeeld kleuren het geval is. We willen iedereen die zich verbonden voelt met muziek, uitnodigen om aan dit weekend deel te nemen.

Plaats: Elisabeth Vreede huis, Riouwstraat 1, Den Haag.
Data: vrijdag 6 september, 19.30-21.40 uur (inloop vanaf 19:00 uur), zaterdag 7 september, 9.30-17.00 uur (inloop vanaf 9.00 uur).
Kosten: € 60, inclusief lunch, koffie en thee (reductie in overleg); voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 35.
Aanmelden: Jelle van der Schuit, 06-2141 2688, jvdschuit@gmail.com.

 

Sergej O. Prokofieff

Sergej O. Prokofieff

Stichting Sergej O. Prokofieff

Op 22 januari 2019 is de Stichting Sergej O. Prokofieff opgericht die zich ten doel stelt om de nagedachtenis levend te houden van de Russische antroposoof Sergej O. Prokofieff (1954-2014). De stichting acht het werk van Prokofieff van grote betekenis. Op 28-jarige leeftijd deed Prokofieff al van zich horen met de publicatie Rudolf Steiner en de grondvesting van de nieuwe mysteriën. Dit boek vormde het begin van een niet aflatende reeks boeiende en diepgaande geschriften, waarin Prokofieff steeds blijk geeft van zijn liefde voor Rudolf Steiner en de antroposofie, maar ook van zijn grondige kennis van het totale oeuvre van Steiner. Hieruit kon hij soeverein putten voor zijn omvattende studies. Een groot deel van deze werken zijn ook in het Nederlands verschenen (o.a. bij Perun Boeken). Prokofieff toonde zich steeds een ware en integere Michaëliet, die niet schroomde om op de bres te gaan staan om wille van een zuivere omgang met de antroposofie.

De stichting wil zich inzetten om de belangstelling voor zijn werk te bevorderen. De stichting tracht deze doelstelling te bereiken door onder meer het:
– organiseren van lezingen en studiedagen
– verzorgen van een website (zie www.stichtingprokofieff.nl)
– verzorgen van een nieuwsbrief
– oprichten van een vriendenkring
– ondersteunen van publicaties ten aanzien van zijn werk en persoon.

Als eerste evenement wil de stichting in het najaar een studiedag wijden aan het boek van Prokofieff over de mensheidsrepresentant. Deze dag is momenteel nog in voorbereiding, maar zodra het mogelijk is, zal een concrete aankondiging ervan in Motief verschijnen.

Het huidige bestuur wordt gevormd door Jelle van der Schuit (voorzitter), Hubert Rooimans (secretaris) en Ineke van Strien (penningmeester). Als u interesse heeft in de activiteiten van de Stichting Sergej O. Prokofieff en op de hoogte wilt worden gehouden van de verdere ontwikkelingen, kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief. Stuur dan een bericht naar info@stichtingprokofieff.nl met vermelding van Aanmelding digitale nieuwsbrief en met vermelding van uw naam en adres. Ook als u anderszins suggesties en ideeën heeft voor deze stichting, houden we ons aanbevolen en ook daarvoor kunt u gebruik maken van het bovengenoemde e-mailadres.

Contactgegevens: Stichting Sergej O. Prokofieff, p/a Turfberg 44, 2716 LV Zoetermeer, 06-2141 2688 (Jelle van der Schuit).