Vereniging en secretaris-generaal – Motief 234 juli-augustus 2019

Kersverse boodschap van de secretaris-generaal

Tekst: Rik ten Cate

 

Rik ten Cate beschrijft vanuit zijn perspectief van kersverse secretaris-generaal van de Antroposofische Vereniging in Nederland een aantal wetenswaardigheden.

Expositie in Leiden van beeldhouwwerk van Rik ten Cate

Het is gebruikelijk dat elk land ter wereld met een Antroposofische Vereniging, als ‘afdeling’ van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft in Dornach, een ‘Generalsekretär’ benoemt. Momenteel wordt ook gesproken van ‘Landesrepräsentant’. Landen met minder dan vijfhonderd leden sturen een vertegenwoordiger. Wanneer alle ‘Generalsekretäre’ present zijn, zijn we met negentien mensen, met de ‘Landesvertreter’ erbij met 39. En dan zijn er nog vijf landen waar geen Antroposofische Vereniging bestaat, maar die (soms) wel vertegenwoordigd zijn.

Deze groep mensen komt in de regel tweemaal per jaar samen, in november en in april. Daarnaast hebben de Generalsekretäre van Europa de afspraak daartussen in, in februari en medio juni, elkaar op te zoeken. Nog wat cijfers om een indruk te geven over de vereniging als geheel: wereldwijd zijn er ruim 43.000 leden. In Nederland hebben we een kleine 3.500 leden, vergelijkbaar met Zwitserland en de USA. Duitsland is met 12.400 leden de grootste vereniging.

Er zijn drie landen die hun Generalsekretär/in afvaardigen in de vergaderingen van het bestuur in Dornach. Deze mensen wonen eens per maand de vergadering bij en worden per jaar aangesteld, dan wel wordt hun termijn verlengd. Momenteel zijn het Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland die die taak op zich nemen; in het verleden heeft ook Nederland hieraan bijgedragen. Deze groep wordt de ‘erweiterte Vorstand’ genoemd.

Hier omheen bestaan allerlei werkgroepen die voor kortere tijd geformeerd worden om bepaalde karweien te klaren. Zo is er momenteel een kleine groep aan het werk om de statuten tegen het licht te houden en werkt er een groep aan de voorbereidingen van een groot Michaëlfeest in 2023. Dat zijn misschien niet per se werkzaamheden die met de rol van Generalsekretär samenhangen, toch is het werk ‘grensoverschrijdend’ en als zodanig is het ook logisch dat deze mensen hun kracht daaraan geven.

Wat houdt nu het werk van de Generalsekretär in? Als kersvers lid van deze groep moet ik daar nog wel in detail achter komen, maar in grote lijnen zie ik het zo dat ik in het buitenland, in Dornach, en dus in de verzamelde kring van collega’s, Nederland vertegenwoordig, en vice versa de internationale antroposofische ontwikkelingen probeer in bewustzijn te krijgen en dat representeer in Nederland. Dat is in lijn met wat Rudolf Steiner daarover gezegd heeft (in Nederland op 18 november 1923, en in Dornach op 24 en 25 december 1923). Grote oren en ogen opzetten dus! Het is uitdagend, en spannend om te zien of dat lukt.

Daarnaast wordt de kring van Generalsekretäre door de Goetheanum-Leitung bevraagd op beleidsvoornemens voor de internationale vereniging. Die Goetheanum-Leitung bestaat uit de bestuursleden, momenteel vier mensen, samen met de leiders van de tien secties. Dat kan gaan over zeer diverse onderwerpen: over financiën, over communicatie, over het inhoudelijk jaarthema, vieringen, conferenties, onderhoud van het Goetheanum en ander onroerend goed, personele aangelegenheden, publicaties in de media, contacten met politiek en ondernemingen… kortom: alles eigenlijk wat de vereniging aangaat.

Door deze raadpleging is de Goetheanum-Leitung in de gelegenheid een wereldwijde input te krijgen vanuit de periferie, door dus mensen die de vereniging goed kennen vanuit hun nationale blik.

Tot hier dit bericht over deze internationale verbindingen, later zal ik meer berichten.